Intonjane; Intombi YomXhosa

5,138

Le ntombazana iza kuthomba iya endlwini kanina apho iya kukhulula iintsimbi zobuntombazana, ishiyeke nenkciyo kunye nesikhakha. Iye ihambe umganyana othile isuke ngasekhaya. Ukuba umzi ungasendulini intombazana iye iqabele induli, ize iguquke, izigqume ubuso nomzimba wonke, iguqe ijongise ngasebuhlanti bukayise.

Inkazana kunye namakhankatha aye ahambe aye kuyikhangela intombazana leyo. Ithi inkazana isakuyibona intombazana iqale iyvumele ingoma yentonjane ngelizwi elimyoli. Inkazana iye iphakamise intombazana ize iyimise emva kosisi wayo. Ikhankatha lesibini liye liguqe kulaa ndawo ebiguqe kuyo. Intombazana iye ibeke iingalo zayo emagxeni kasisi wayo ze bahambe ngomgca baye kungena ebuhlanti. Baye balandelwe ngumngcelele wabafazi namantombazana, bonke bevuma ingoma, kodwa bengaqhwabi zandla, besenza isingqi ngonyawo lwasekunene. Yonke into iyazenzekela. Iba yingoma emva kwenye. Emalanga umngcelele uye ufike ebuhlanti. Intombazana iye ingeniswe ebhomeni ize ihlale emva komkhusane. Amakhankatha aye asuse isikhakha athwalise intonjane ikhetshemiya iqhinelwe entanyeni.

Ngeli xesha abafazi neentombi benza isangqa ngasebuhlanti, bevuma iingoma zakwantonjane, beduda. Lo mdudo uqhubeka ukusukela emalanga de kube ngokuhlwa. Kusakugqitywa wonke umntu uyagoduka. Emva koko intonjane namakhankatha aye anikwe isidlo sawo sokuqala sangokuhlwa. Ngomhla wokuqala ngabantwana bekhaya bodwa, hayi abazali okanye abantwana basemzini, abavumelekileyo endlwini yentonjane.

Ngentsasa elandelayo amakhankatha ahlamba intonjane emva kwendlu apho abantu bangazi kuyibona khona. Athi esakugqiba elinye ikhakhankatha liqabe intonjane ilitye elimhlophe ngexa elinye liyiqaba amafutha umzimba wonke. Umhlaba omhlophe nguwo obonisa unxibelelwano nezinyanya. Intonjane iye igqunywe ngengubo ifakwe emkhusaneni.

Ngeli lixa amakhankatha axakekileyo kwelinye icala yintonjane, abafazi neentombi baqokelelana ngasebuhlanti balindele amadoda. Uyise wentonjane kunye namadoda ungena ebuhlanti ze kukhutshwe zonke iinkomo kungeniswe ibhokhwe leyo iza kuxhwelwa. Uye azise abantu ukuba umcimbi ungantoni na, ze ibhokhwe ixhelwe kucamagushwa kwizinyanya. Kuye kuthathwe umkhono webhokhwe, umshwamo. Inkazana iye ilindele ukunikelwa umkhono nguyise wentonjane emnyango wobuhlanti. Liye liyise endlwini yentonjane, ze libase umlilo loje inyama. Inkazana iye ityise intonjane inyama efakwe ekhunini. Ngelixa abafazi neentombi bayombela. Isakugqiba inkazana ukutyisa intonjane iye iphindele ngasebuhlanti iye kuxela ukuba iyityisile intonjane, kuba abantu abanakuyitya inyama intonjane ingekatyi. Lutsho lonke uluntu lutye ke ngoku, kuselwe notywala.

Iintombi ziye zikhawuleze ziye kufulela ingca, zibuye ziyisasaze endlwini yentonjane. Ithi intonjane ukuba yaphule umthetho ibethwe yinkazana apha ezandleni.

- Advertisement -

Source MyHeritage
Leave A Reply