Isiko lembeleko – Indlela yokupheka

436
By; ZODWA CAROLINE GCINGCA-NDOLO

Indlela yokuyipheka ke le nyama iyodwa kuba ithi iphekwe ngamanzi netyuwa kuphela.

Izimnandisi nezinongo ezi zisetyenziswa xa kuphekwa, azisetyenziswa kuba kaloku le yinyama yesiko, inyama yabantu abadala. Unina wosana uba ngumntu wokuqala ukutya loo nyama, sithi xa siyibiza le yokutyiwa kwale nyama ngunina kuqala ngumshwamo. Ityiwa ngunina kuba umntwana engekabikho lungelweni lakutya nyama.

Ukanti ubulongwe obukhutshwa kwiinyama zangaphakati buthi kusindwe ngabo.

Ukanti yakuvuthwa inyama leyo ithi iphakelwe ezithebeni. Ayiphakelwa ezityeni, ityelwa apho ezithebeni. Ootata baphakelwa kwezabo izithebe, oomama ngokunjalo, abatshakazi, abafana, iintombi kunye nabantwana babelwa kwezabo izithebe.

Amathambo ale nyama atshiselwa apho ebuhlanti. Ukanti iimpondo zona ziyaxhonywa endlwini enkulu. Kuloo mizi yenza eli siko, sithi sibone ngenani leempondo ukuba umfazi lo umasu mangaphi.

Indlela yokwabiwa kwale nyama ke yile;

Umshwamo utyiwa ngunina wosana kanti xa imbeleko isenziwa umntwana sele emdala (xa wayengazange ayenzelwe ngenxa yeemeko ezithile) uyitya ngokwakhe.

Okwesibini unina wosana olwenzelwa imbeleko uhlala elukhukweni, ukanti xa unina engekho kweli xesha lempangelo kucelwa nabani na osondeleyo ngokobuhlobo, ahlale nomntwana lowo. Ukuba sele emdala umntwana uyazihlalela aqabe imbola ebusweni.

Lo mntu uhleli nomntwana nguye otya umshwamo.

- Advertisement -

Source UNISA

Leave A Reply

Your email address will not be published.