Isiko lembeleko

1,883
By; ZODWA CAROLINE GCINGCA-NDOLO

Isiko elilandelayo akuba umntwana ezelwe lelembeleko. Igama imbeleko lakhiwe kwigama elithi beleka okanye ukubeleka. Lithetha ukuthwala umntwana emhlana aze abotshwe ngebhayi, ingubo nokuba yintoni na. Lo nto kubotshwa ngayo umntwana kuthiwa yimbeleko. Kudala bengekafiki abelungu namalaphu kwakubelekwa ngesikhumba sebhokhwe okanye esegusha. Eso sikhumba sasisukwa de sithambe, kukhutshwe imitya kwalapha kuso yokubophelela umntwana, ze ithungelwe ngothwathwa. Le bhokhwe ke yayixhelwa nje ukuba usana luwise inkaba.

Yayisaya kuqhutywa njani imbeleko?

Mandulo phaya bekusakuthi xa kuzelwe umntwana uzive iinkonde nenkondekazi zeli khaya zigiya zivuya kuba kaloku umzi wamathile wandile, ingakumbi khona xa kuzelwe umntwana oyinkwenkwe bekude kuthiwe uvukile.

Bekusithi ke kuqokelelwe abantu bekhaya kugqitywe ngosuku ekuza kwenziwa ngalo imbeleko yomntwana lowo uzelweyo. Bekusithi ke kwakungqinelwana ngosuku kuqaliswe ekhaya apha kusilwe uMabil’ebanda intombi kaludiza (utywala besiXhosa, umqombothi), obuthatha iintsuku ukwenziwa. Bekusithi xa kusilwa kuqinisekwe ukuba usuku lokulunga kwabo lwakuthi lungqinelane nosuku ekuza kuqhutywa ngalo eli siko liyimbeleko.

Ngosuku olumiselwe lo mcimbi bakuba utywala buhluziwe bekuthatyathwa ibhokhwe phaya ebuhlanti eza kuthi isetyenziswe. Kaloku ngokwesiko lesiXhosa ibhokhwe le sesona silwanyana sithi sisisebenzise xa kusenziwa isiko. Inkolo yethu thina maXhosa kaloku ithi kufuneka kusetyenziswe isilwanyana esiza kuthi sibhonge xa sixhelwayo ukubiza nokuqhagamshelanisa abantu abahleliyo kunye neminyanya yeli khaya.

Amadoda eli khaya athi ayibambe le khokhwe eyizisa endlwini enkulu efulelwe ngengca, apho kukho khona amaxhego namaxhegokazi alapha ekhaya nalapho kuza kuthi kuqhutyelwe khona eli siko.

Lithi liqhutywe emva kwemini eli siko, nebhokhwe yakuthi ixhelwe kwangelo xesha. Ngelo xesha ke beyizisa ibhokhwe, umlilo weenkuni sele ubomvu, utsho kwathi gungqu nasendlwini apha bubushushu. Kaloku abantu abadala abangasekhoyo, iminyanya ke oko kutsho azihlali endaweni ebandayo. Kubaselwa zona ke ngoku kwakunye ke nabo basaphilayo.

Ithi ifike ingeniswe ke le bhokhwe endlwini, imiswe ezantsi kweziko, nabu utywala ebhekileni obuza kukhapha le bhokhwe bubekwe ezantsi kweziko nabo. Iziko yile ndawo yokubasela eba kule ndawo kudla ngokubakho kuyo intsika yendlu. Kaloku iziko eli yindawo yeminyanya ngokokwakwaNtu. Yabe neli siko lembeleko lisenziwa ukwamkela lo mntwana apha ekhaya nokumazisa kwiminyanya yeli khaya. Kuphakama inkonde yeli khaya isondele ebhokhweni, ibhokhwe yona ijonge entla imana ukukhala. Unina wosana yena uhleli phantsi elukhukweni ehloniphile, usingethe usana lwakhe, uqabe imbola okanye ingxwala apha emzimbeni.

Ithi enye inkode yeli khaya izibize zonke izinqulo zalapha ekhaya, imtyibela lo mntwana ngeziduko zeli khaya, ichaza ukuba baze kupha umntwana imbeleko, bezokumamkela nokumamkela, imqhagamshelanisa nemilowo yalapha ekhaya ikwamazisa nalapho kwiminyanya yekhaya.

Kuthi kuqhunyiswe impepho xa kuqhutywa lo mcimbi, kodwa ke ngabo bakholelwa kuyo, itsho kubemnyama endlwini. Impepho kaloku sisiqhumiso esithi sisetyenziswe ukubiza iminyanya ngokwenkolo yabanye abantu. Kuthi kwakugqitywa ukwamkela ngokuthi kuwiswe amazwi abhekiswa apho elusaneni, amazwi afana nala;

“Mntwana wethu sithi masikuphe le mvu/bhokhwe ukukwazisa apha ekhaya nokukwamkela nanjengoko uligazi lamagazi ethu. Sithi ukhule ude ukhokhobe.”

Ithatyathwe ibhokwe ikhutshelwe phandle, iqhutywe ukusiwa ebuhlanti. Kuthathwa umkhonto wokuhlaba ibhokhwe phaya entungo, kwakule ndlu bekusenzelwa kuyo eli siko, unikwe intlabi yeli khaya. Intlabi ke ngumntu owamiselwayo apha ekhaya ukuhlaba into ekufuneka ixheliwe ngokwesiko, emanqina mane. Ithi ihlatywe ke yiloo ntlabi ngokuncediswa ngamanye amadoda ngokuyibambela.

 

- Advertisement -

2 Comments
 1. Noxolo Mshweshwe says

  Molweni Bethuna,

  This was such an enlightening article. Ndiyabulela.

  I am so happy I cam across this publication; I will be sure to be a regular visitor.

  Enkosi!

  1. TTadmin says

   Hi Noxolo,

   Kubulela thina Mbo.

   We’re still working on it, so we hope to soon have a news and information website you will love frequenting.

   Webiste refresh starts Dec 16, 2018.

   Min’emnandi.

Leave A Reply

Your email address will not be published.