Ukunxulwa kosana

1,577
By ZODWA CAROLINE GCINGCA-NDOLO

Uthi ke umntwana akuba ezelwe kuthunyelwe kokwabo kuyo kuxelwa ukuba umtshakazi ude wakhululeka.

Image: AfricaGeographic/Vanessa-Bristow

Kaloku lo ngumntwana wokuqala ukuzalwa ngulo mtshakazi. Umntwana wokuqala emfazini uthi azalelwe ekhaya ngokwesiko lamaXhosa, kuba kaloku kulapho aza kuthi afumane khona unakekelo olukhulu nanjengoko sisazi sonke ukuba emzini kukwazinja zoth’umlilo.

Le ntetho ithi ingqinwe nazingcali zesiXhosa. Zithi kwesi sihloko sithi Expectation of women, umtshakazi kufuneka enyamezele nokuba ngaba sele ecaphuke kangakanani na, nokuba sele kukhona izinto angazithandiyo kodwa kufuneka athule angatsho nelimdaka ilizwi. Eli khaya lakhe litsha libizwa ngokuba kukwanja zothumlilo.

Bakuba bevile ke abantu basemzini wakhe bathi badibane, bagqugule ngokulandwa komtshakazi nosana kokwabo mtshakazi ukubuyela ekhaya.

Kuthi kuthengwe iimpahla zithengelwa usana olo. Abantu abathi bathabathe okanye badlale inxaxheba enkulu kulo mcimbi ngoodadeboyise bomntwana kunye noninakhulu wakhe. Abantu basebuhlanti abadli ngakungena kakhulu kwesi sithethe.

Uthi ke umtshakazi lowo athunyelwe isaziso ukuba ngemini ethile abantu basemzini wakhe baza kufika ukuza kunxula usana olo. Idla ngokuba luxanduva lwakhe ke ukuthi azise abantu bakokwabo.

Image: Jacaranda FM

Ngokwesiko lamaXhosa iindwendwe ziyalungiselelwa. Kwimizi engavimbiyo nemi kakuhle kudla ngokusilwa utywala besiNtu, kuxhelwe nokuxhelwa nokuba yigusha kodwa nje into engenkulwanga.

Kaloku thina maXhosa sibuxabisile ubuNtu bethu. Kuthi kwaziswe nabamelwana. Kaloku akubhujwanga kule koko kukuvuyisana nokuzalwa komntwana, nokuza kuphuthunywa komntwana ngamawabo ukuze kungabonwa ngabantu ebebesazi kukhona umntwana sele engekho bengakhange bazi ngokusesikweni.

Beza nezo mpahla ke ebezithengelwe kowabo umntwana, bafike bamtshintshe bamnxibise impahla ezo zintsha. Xa kuzokunxulwa umntwana uthi angashiyeki kubantu bakokwabo, baphinda naye ukugoduka kunye nonina. Ukanti xa ebengazilungiselelanga uthi ashiyeke kodwa eza kulandela kwakufutshane nje.

Xa umntwana ethe akanxulwa ubethi unina ahlale kowabo de umntwana abe mdala kuba kaloku, ukunxulwa oku kukwabonakalisa ukuba umntwana lowo wamkelwe yaye uyathandwa kowabo. Bathi begoduka unina nosana abe sele ethiywe igama umntwana ngabantu bakowabo.

Xa ubani ethiya igama ngokwasesiXhoseni sukuba ebonisa ukuba nebhongo negugu ngento leyo ayithiyayo. Akhona wona amagama antsingiselo yawo igoso. Kodwa andiqondi noko ukuba amaXhosa anokuthi asebenzise igama elingelilo ekuthiyeni umntwana. Umzekelo athi ngutywaleni, nangona ixesha elininzi umntwana xa ethiywa igama uthiywa ngesiganeko okanye isiduko sakhe. Umzekelo, uNomafu, uNomabhele. Lawo ke ngamagama asuka kwisiduko sasemaBheleni.

Liba likhulu ke ibhongo xa kuzelwe umntwana kubantu bonke bekhaya kuba kaloku lo mntu ebelindelwe. Kaloku lo mntwana uyilwe ngebhongo nochulumanco kwazitsholo uKwetana kwincwadi yakhe yemibongo, kumbongo othi Bantwana bethu, xa elumkisa olu lutsha lwanamhlanje luzele lophula uluthi kodwa lungatshatanga.

Uthi asizobele umfanekiso ngqondweni wendlela yokuyilwa kosana ngabantu ababini, omnye kubo utshatile ukanti omnye akatshatanga. Uthi xa eyibeka: Bayilwa Iintliziyo zinethemba nolonwabo. ngebhongo nochulumanco, Bayilwa Umphefumlo uxhalabile lixhala. ngentswelo yolwazi, Ziimveku ziintsan’a’kho mahluko… Ngapha luyilo, ngapha kungazi.

Xa sijonge olu luvo luthi lwenze uchukumiseko apha ezintliziyweni, uchukumiseko lwaba bantwana bona bazalwa ngokungekho sikweni nangokungekho mthethweni. Abo ke ngaba bantwana bamantombazana hayi ababafazi. Olu chukumiseko luthi lubhentsiswe naluphindaphindo imbongi elusebenzisileyo, lubonakalisa ugxininiso kolu luvo ilugqithisayo.

- Advertisement -

Source UNISA
Leave A Reply