Amasiko nezithethe neendlela zokuziphatha kwaXhosa

2,449

By Zodwa Caroline Gcingca-Ndolo

Kwala masiko nezi zithethe sithetha ngazo ayeyintlaka nexolo nomthetho nonqulo esizweni.

Obu bunyaniso buthe bangqinwa nangumbhali uS.E.K. Mqhayi xa esithi uzamile “ukubonisa imigudu, inkxamleko nexesha elithatyathwayo ngamaXhosa xa alanda umthetho kuba kaloku kuzanyelwa ukuba uzekelwe kwisiganeko esakhe sakho.” UMqhayi wabona kufanelekile ukuba zilolongwe iindlela zesithethe zokuthetha, ngokuthi ayiveze elubala indlela elo tyala lalo mawele mayigqitywe ngayo. Ngumsebenzi womlisela nomthinjana wasemaXhoseni ukuba ukhangele ngokucokisekileyo ukuba iya kuthi yakutshonela iphele le ntetho nale mikhwa inesidima kangakanana, nendlela yokuhlonipha la masiko nezi zithethe zakowethu, kwenzeke ntoni na emva koko.

Kwakungenxa yobumbumba le nto isizwe samaXhosa sasisaziwa ngokuba sisizwe sikamthetho kamthetho, esathi sabonisa izinto zenkqubela nenkcubeko. Andithi na iimbali, imbadu namavo ekwakuye kubaliselwane ngazo yayiziindlela zokufundisana? Imisebenzi yezandla, ibonisa ubuchule nobugqi bamaXhosa. Kanti ke izinxibo, iingoma, imigcobo neziyunguma zazingumqondiso wentlalo ezolileyo, ezinzileyo nentle esizweni samaXhosa. Ndingatyatyadula ndithini na mzindini wakokwethu ngenkcubeko nenkqubela yomzi ontsundu nizazi nje ezi nyaniso?

Sisajonge ke kwalapha kulo mcimbi womthetho amaXhosa ayenendlela yawo yokujongana nomthetho, okanye indlela awayesithi ayisebenzise ukohlwaya lowo uthe waphulukana nesimilo sakhe okanye waphula umthetho. Bekusithi ukuba umfo othile okanye umfazi othile uthe waphazama ngokuthi abhekise amazwi angamkelekanga komnye kwindibano ethile, suka abo bakuloo ndibano bagqibe ngokumdla loo mntu. Xa sisithi ke umntu uyadliwa kwaXhosa loo nto ithetha ukuba uyohlwaywa ngenxa yesenzo okanye intetho yakhe engamkelekanga eluntwini.

Ubeya athi ke lowo udliweyo, asile utywala besiNtu kuselwe ze iphele yonke loo nto yomdliwo ekuthiwe makawukhuphe. Ukanti lowo uxakanisiweyo ubeye axole lula yile ndlela, angabi sakwazi ke ngoko ukugqithela kwiinkundla ezingaphambili. Andithethi ke mna ngale ndlela kuqhutywa ngayo kule mihla, apho umntu uxakaniseka unyaka wonke. Kuthi nokuba lowo ungumenzi sele ezibonakalisa ukuba uyasidanela isenzo sakhe, ubone ukuba endaweni yokuba axole umenziwa sele evuyela kwaububi obu bokuba ebona umntu ephatheke kakubi.

Yayilisiko lamaXhosa ukubona nje umfazi wamathile enkxuza umbona emanzini elungiselela ukwenza imbiza, ukusila utywala, ukwenzela ukuba indoda yalapha kweli khaya ikhe ibize iingwevu zakowayo zikhe zize kutshica kweli khaya lazo. Ibisenziwa ke le nto kungekho nto imbi, kungalilwa, kungafiwanga koko konwatyiwe. Kodwa kule mihla xa kufuneka kwenziwe njengoko kwakusaya kwenziwa, uya kuva umfazi weli khaya ekhalaza, ekhalazela ukuba umzi wakhe uyangcoliswa ngaba bantu baza kube belapho emzini. Masikhe sijonge intetho yomlinganiswa ongumaMjwarha xa ethetha nomyeni wakhe onguQwathi, benga-boni ngasonye kumba wokusilwa kotywala. UMqwathi uvezwa ngumbhali uNdu-ngane njengomntu owakhathaleleyo nowaxabisileyo amasiko nezithethe zakhe. Ukanti umaMjwarha yena yile mbo ithi yona ayinakuzilibazisa ngezinto zakudala.

Kuvela uxambuliswano phakathi kwesi sibini kuba kaloku inkolo zabo azifani, ngulowo uneyakhe inkolo yabumini omnye usalandela awakuxelelwayo ngukhokho wokhokho bakhe. Masikhe sibacaphule xa besithi: Mamjwarha: He yise kaZinakile uyaziva le nto uyithethayo? Nguwe lo uthi mandibize abantu bakowenu beze kungcolisa indlu yam ngokuyitshicela emva kokuba ndithathe

imini yonke ndiyicoca? Hayi ndivele. Ukuba la masiko ugwagwisa ngawo athi makwenziwe le nto uyithethayo mna ndixolele ukuthatha konke okwam ndiqonde ekhaya endaweni yale ntlalo yobuhedeni. Qwathi: Nojayithi, ndiyabona ukuba ufuna ndikubize ngegama ukuze uqonde ukuba ungumendi

kweli khaya. Ngathi kum ngekhe ucinge kabini kathathu ngamasiko nezithethe zobuzwe bethu.

Kum ngathi le ngqobhoko yaseNtshona sithe sayithatha ngeenyawo ezinkulu. Ewe ndiyavuma ukuba ilungile. Kwaye nam ndiyavuma ukuba ndizinikezele ngokupheleleyo kuyo kodwa yonke loo nto ayithethi into yokuba masiwatyeshele amasiko nezithethe zethu, size silahlekane nobuzwe bethu ekugqibeleni.

Xa sijonge aba balinganiswa bobabini, bangabantu ababini yaye abahlukene kakhulu omnye komnye. Okokuqala umfazi ongabafuniyo abantu, asimfazi loo nto ngokwasesiNtwini. Ukufika kwabantu emzini kulithamsanqa elikhulu, ukunyathela nje kwabo ininzi into ehlambulukayo phakathi kwekhaya. Uthi xa ethetha uMamjwarha ngokuza kwabo apha kulo mzi, baza kungcolisa. Ukanti endikukhumbulayo mna koku kokuba isimilo sentombi sibonwa ehagwini. Loo nto ithetha ukuba, ukuba ngaba umntu akabathandi abanye abantu, angabathandi nangokutya oku kwesiNtu akanto yanto kwaXhosa. Ungathi yintoni ke ngoku le yenziwa ngulo mfazi yokungafuni ukusilela abantu emzini wakhe, yimpucuko, yimpakamo, kukuzazi yedwa, kukujongela phantsi abanye abantu okanye kukungaboni okudibene nokungazi. Kaloku ngokwakwaXhosa babaluleke kakhulu abantu.

Intlonipho evezwa ngumbhali kumaMjwarha isibonisa mhlophe into yokuba akazange aqale ukuyibonakalisa intlonipho ngokwasemzini. Emzini kaloku siyayazi into yokuba akukho nto ingahlonitshwayo nenja le yembala. Kwakhona xa sijonga lo mfazi, akamfazi wakwaXhosa kuba ubonakala ngokuthi ithetha nje indoda yakhe naye uyathetha, futhi ufuna ukuthetha kugqibele yena into ke leyo echaseneyo nomthetho wasekwendeni. Ngokwendalo nesiko lamaXhosa indoda le yintloko yekhaya. Umsila uba ngumsila awusoze ude ujike ube yintloko. Kaloku sazi thina umfazi kwaXhosa ehlonipha kwanto eyayikhe yakhona phakathi kwekhaya. Ndiyayibona ke le mpucuko yanamhlanje yokungafuni ukuyivuma le nyaniso kuba kaloku umfazi sisidalwa nje ekufuneka ukuba sikhothame sihloniphe inkosi yaso yasemhlabeni.

NgokwakwaXhosa ubuhlanti ibiyindawo yemilowo, kulapho imicimbi yekhaya edla umzi ibithi iqulunqelwe igqityelwe khona. Ibiyindawo yemilowo kunjalo nje bekungekho mntu ubefane awuthi cakatha umcondo wakhe apho, litsho isiko lakwaNtu. Kaloku kulapho isiko liqala liphele khona. Umfazi ke yena ebengafuneki nakancinane ebuhlanti, kaloku nanjengoko kufuneka ebahloniphile abaphilayo kukwanjalo ke nakwiminyanya yalo mzi endele kuwo. Kaloku isidima somzi sibonakala ekuwathandeni nasekuwakhuthaleleni amasiko nezithethe zawo. Ukuwathanda ke kuthi kubhentsiswe ngokuwenza, uwenza ngohlobo olululo hayi le ndlela abantu sele befuna ukuwathatha ngayo amasiko. Abantu sebefuna ukwenza uphelasonwabe, sebegqithisa nje usana kunina. Abanye abasabuzi nakwabo baziyo, bayabhakatyeka nje.

– Prof N. Saule/UNISA

- Advertisement -

Leave A Reply